IMY, tidigare Datainspektionen, beslutar att Polismyndigheten ska betala en administrativ sanktionsavgift på 2 500 000 kronor för överträdelserna av brottsdatalagen. För offentlig sektor gäller vite om högst 10Mkr, så detta utgör hela 25% av teoretiskt maxvite.

Det är ett fåtal anställda hos polisen som använt programvaran Clearview AI för ansiktsigenkänning, detta trots att appen inte tillhandahållits av Polismyndigheten.

– Myndigheten har ett ansvar att säkerställa att personalen känner till vilka regler som gäller, säger Elena Mazzotti Pallard som är jurist på IMY och som lett granskningen.

Ett lagligt dataskyddsarbete förutsätter att man vidtar både organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa den personliga integriteten, där ständiga förbättringar är en central del.

Dataskyddsarbetet påminner därför till stor del om systematiskt arbetsmiljöarbete, som bara kan realiseras om personalen inkluderas, involveras och görs delaktiga.

IMY förelägger därför även polisen att utbilda sin personal, närmare 33 000 anställda, för att säkerställa att de inte hanterar personuppgifter i strid med gällande dataskyddslagstiftning och interna rutiner på området.

I Aigine Inventory är inkludering en vital del av processen för säkring, dokumentation och förvaltning av personuppgifter. Det är ofta bara den enskilde anställde som kan avgöra om ett syfte finns med fortsatt behandling och för att utveckla samma ryggmärgsreflex som inom arbetsmiljöområdet måste personalen få reflektera över sin egen hantering.

Detta uppnås genom att kontinuerligt involvera enskilda i processen för granskningen av AIs automatiska klassificering och samtidigt ge dem en kontextuell utbildning i dataskydd kopplad till den specifika informationsmängden.

https://www.imy.se/nyheter/fel-av-polisen-att-anvanda-app-for-ansiktsigenkanning/